Postingan

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O - Trình cân bằng phản ứng hoá học

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O - Trình cân bằng phản ứng hoá học

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O - Trình cân bằng phản ứng hoá học

Phương trình hoá học đã cân bằng

2 NaOH + H2 So4 Na2 So4 + 2 H2 O

phản ứng hóa học

NaOH+H2 So4 =Na2 So4 +H2 O

Loại phản ứng

Phản ứng đôi (Axít-Bazơ)

Danh sách axít
H2 So4
Danh sách Bazơ
NaOH

Chất phản ứng

Sản phẩm

Sử dụng máy tính bên dưới để cân bằng phương trình hóa học và xác định loại phản ứng (hướng dẫn) .

Hướng dẫn

Để cân bằng một phương trình hóa học, nhập phương trình phản ứng hóa học và nhấn nút Cân bằng. Phương trình đã cân bằng sẽ xuất hiện ở trên.

  • Sử dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên của nguyên tố và chữ viết thường cho ký tự thứ hai. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Điện tích ion chưa được hỗ trợ và sẽ được bỏ qua.
  • Thay đổi nhóm bất biến trong hợp chất để tránh nhầm lẫn. Ví dụ C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O sẽ không thể cân bằng, nhưng XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O thì có thể.
  • Trạng thái hợp chất [như (s) (aq) hay (g)] là không bắt buộc.
  • Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].

Posting Komentar