Postingan

P2O5 + H2O = H3PO4

P2O5 + H2O = H3PO4 - Trình cân bằng phản ứng hoá học

P2O5 + H2O = H3PO4 - Trình cân bằng phản ứng hoá học

Phương trình hoá học đã cân bằng

P2 O5 + 3 H2 O 2 H3 PO4

phản ứng hóa học

P2 O5 +H2 O=H3 PO4

Loại phản ứng

Tổng hợp

  • Phản ứng hoá hợp
  • Phản ứng oxi-hoá khử

Chất phản ứng

Sản phẩm

Sử dụng máy tính bên dưới để cân bằng phương trình hóa học và xác định loại phản ứng (hướng dẫn) .

Hướng dẫn

Để cân bằng một phương trình hóa học, nhập phương trình phản ứng hóa học và nhấn nút Cân bằng. Phương trình đã cân bằng sẽ xuất hiện ở trên.

  • Sử dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên của nguyên tố và chữ viết thường cho ký tự thứ hai. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Điện tích ion chưa được hỗ trợ và sẽ được bỏ qua.
  • Thay đổi nhóm bất biến trong hợp chất để tránh nhầm lẫn. Ví dụ C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O sẽ không thể cân bằng, nhưng XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O thì có thể.
  • Trạng thái hợp chất [như (s) (aq) hay (g)] là không bắt buộc.
  • Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].

Posting Komentar